Regulamin serwisu Impily

 

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Impily Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach , przy ulicy Porcelanowej 23, 40-246 Katowice, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000859332 (dalej: „Impily”), w ramach serwisu impily.com oraz subdomen (dalej: „Serwis”) jak również zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 2. System teleinformatyczny Impily obejmuje zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 3. W systemie gromadzone są dane osobowe Użytkowników, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”) oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.
 4. Świadczenie przez Impily Usług drogą elektroniczną polega na zapewnieniu możliwości Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu transakcji kupna i sprzedaży, oraz przechowywania walut cyfrowych dostępnych w Serwisie (dalej: „Usługa”). Impily nie prowadzi gry na kursach Serwisu – nie jest Animatorem rynku (market makerem). Kursy poszczególnych walut cyfrowych w Serwisie wynikają z transakcji zawieranych przez Użytkowników z Impily.
 5. Świadczenie Usługi następuje na rzecz:

a. osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych),

b. innych podmiotów posiadających zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów,

                   które zaakceptowały Regulamin i zawarły Umowę o świadczenie Usługi (dalej: „Użytkownik”).

 1. Impily informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Impily do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik określone zostały w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie Serwisu.
 2. Świadczenie Usługi odbywa się odpłatnie. Szczegółowe zasady pobierania opłat zostały wskazane w Tabeli Opłat i Prowizji znajdującej się na stronie Serwisu.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą kliknięcia przycisku „Zarejestruj” w procesie rejestracji konta w Serwisie (dalej: „Rejestracja konta”), lub „Zrealizuj transakcję”.
 4. Rejestracja konta w Serwisie lub Realizacja Transakcji jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik oświadcza, iż:

a. znane jest mu ryzyko inwestowania w waluty cyfrowe i jest świadomy, iż jednym z elementów tegoż ryzyka jest możliwość utraty wszystkich zainwestowanych środków finansowych w wyniku zmian w kursach walut cyfrowych;

b. jest świadomy, iż podstawowym zagrożeniem każdego Użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość przejęcia kontroli nad urządzeniem Użytkownika lub w inny sposób pozyskanie danych przez osoby trzecie w celu przejęcia konta Użytkownika w Serwisie, skutkiem czego może nastąpić kradzież środków finansowych Użytkownika;

                              za wyżej opisane zdarzenia wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik i z tego tytułu nie może wysuwać żadnych roszczeń w stosunku do Impily.

§ 2 Rodzaje i zakres usługi objętej regulaminem

 1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest urządzenie z dostępem do sieci Internet, obsługujące przeglądarkę internetową (np. Mozilla, Opera, Chrome) oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi Java Script oraz Cookies. Impily zastrzega, iż korzystanie z nieaktualnej przeglądarki internetowej może powodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
 2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.
 3. Impily aktualizując Serwis w przypadku wprowadzenia zmian związanych ze zmianami technologicznymi świadczonej Usługi, przekaże taką informację Użytkownikowi za pośrednictwem e-maila na adres zapisany w Serwisie lub poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu Serwisu. Zmiana wymogów technicznych nie jest traktowana jako zmiana Regulaminu chyba, że skutkuje ona niemożliwością świadczenia Usługi przez Impily na rzecz Użytkownika.
 4. Impily zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, jeżeli jest to wymagane dla stabilności działania Serwisu. Impily dołoży wszelkich starań, aby uprzednio powiadomić Użytkowników podając datę oraz godzinę przerwy technicznej.
 5. Korzystanie z Usług odbywa się poprzez zalogowanie do Serwisu przez witrynę impily.com. Korzystanie z Serwisu przy pomocy zewnętrznych aplikacji, nakładek lub wtyczek jest dokonywane na wyłączne ryzyko Użytkownika, za które Impily nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Serwis korzysta z technologii oprogramowania w dostępnej architekturze client-server. Klient danej waluty cyfrowej jest opensource-ową multiplatformową aplikacją komunikującą się z daną siecią poprzez sieć Internet. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie klienta danej waluty cyfrowej.
 7. Moment realizacji transakcji jest momentem zawarcia między Impily a Użytkownikiem umowy kupna lub sprzedaży waluty cyfrowej. Każdorazowa cena wskazana w ofercie kupna lub sprzedaży waluty cyfrowej jest ceną pochodzącą od Impily, a decyzja o realizacji transakcji stanowi wyłącznie przejaw woli użytkownika Serwisu.
 8. Impily nie gwarantuje, iż oferta kupna lub sprzedaży waluty cyfrowej wyświetlana w oknie przeglądarki internetowej Użytkownika odzwierciedla przez cały czas jej realne wartości. Na wyświetlanie aktualnego kursu czy wartości oferty sprzedaży ma wpływ m.in. wydajność przeglądarki, a także szybkość i stabilność Internetu.
 9. Waluta cyfrowa nie stanowi instrumentu finansowego ani elektronicznego instrumentu płatniczego w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 3 Warunki świadczenia usług

 1. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usługi.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł, kont e-mail oraz danych potrzebnych do logowania w Serwisie, w szczególności nieudostępniania ich osobom trzecim.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usługi jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności:

a. korzystania z Usługi bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet;

b. korzystania z Usługi w sposób naruszający prawa Impily lub osób trzecich;

c. dostarczania przez lub do systemu teleinformatycznego Impily danych:

   • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu teleinformatycznego Impily lub osób trzecich biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usługi;
   • naruszających w inny sposób prawo, Regulamin, dobra Impily lub osób trzecich, dobre obyczaje, powszechnie przyjęte zasady korzystania z sieci Internet.
 1. Impily może trwale lub czasowo zaprzestać świadczenia Użytkownikowi Usługi w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia (czasowo do wyjaśnienia) lub istotnego naruszenia przez Użytkownika prawa, Regulaminu, praw Impily lub osób trzecich, dobrych obyczajów, powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet.
 2. Trwałe zaprzestanie świadczenia Usługi może powodować usunięcie wszystkich danych z systemu teleinformatycznego Impily wprowadzonych przez Użytkownika, chyba że:

a. przepisy prawa stanowią inaczej, lub

b. usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego Impily nie jest możliwe z uwagi na charakter Usługi.

 1. Czasowe zaprzestanie świadczenia Usługi powoduje ograniczenie Użytkownika w korzystaniu z Usługi.
 2. Impily uprawniony jest do uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych wprowadzonych przez Użytkownika do systemu teleinformatycznego Impily w przypadku:

a. otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności,

b. uzyskania wiarygodnej informacji lub powzięcia wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. powyżej Impily niezwłocznie zawiadamia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych. Zawiadomienie zostanie przesłane na adres e-mail lub numer telefonu Użytkownika wskazany i potwierdzony przy dokonaniu rejestracji lub w przypadku zmiany w tym zakresie dokonanej przez Użytkownika po dacie rejestracji – na zmieniony i potwierdzony adres e-mail lub numer telefonu.
 2. W celu prawidłowej weryfikacji Użytkownika i analizy mającej na celu przeciwdziałanie nadużyciom finansowym, Impily ma prawo korzystać z otwartych źródeł dostępnych w Internecie lub analizy metadanych.
 3. Impily przestrzega europejskiego i krajowego prawa dotyczącego AML/CFT to jest regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania organizacji terrorystycznych, w szczególności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywy Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73) w tym ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przystąpienie Użytkownika do korzystania z usług świadczonych przez Impily oznacza akceptację odpowiedniego stosowania powyższych regulacji.
 4. Impily prowadzi rejestr transakcji o wartości 15.000,00 EUR lub równowartość tej kwoty liczoną w dniu transakcji dokonywanych za pośrednictwem Serwisu Impily, a także transakcji które są ze sobą powiązane i których suma w okresie roku obrotowego przekracza 15.000,00 EUR lub równowartość tej kwoty liczoną w dniu dokonania każdej z ww. transakcji.
 5. W przypadku skierowania do Impily przez jakikolwiek organ państwowy członka Unii Europejskiej lub jakąkolwiek inną instytucję powołaną do życia na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Polska, jakiegokolwiek postanowienia, z którego wynika obowiązek zatrzymania lub przekazania na rachunek depozytowy w/w instytucji walut cyfrowych Użytkownika, Konto tego Użytkownika zostanie zawieszone, a realizacja transakcji zostanie zablokowana do czasu wydania nowego postanowienia albo orzeczenia Sądu ostatecznie rozstrzygającego losy zablokowanych środków. Impily na wyraźne żądanie odpowiednich organów lub urzędów oraz po przedstawieniu odpowiednich wymaganych dokumentów, ma prawo udostępnić opisanym wyżej instytucjom posiadane dane Użytkownika.

§ 4 Warunki zawierania i rozwiązania umowy

 1. Świadczenie Usługi wymaga rejestracji Użytkownika w Serwisie.
 2. Po dokonaniu rejestracji, w celu korzystania z Usługi, Użytkownikowi przydzielane jest indywidualne oznaczenie (Konto). Każdy Użytkownik może posiadać jedno Konto w Serwisie.
 3. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności Konta konieczne jest przeprowadzenie identyfikacji Użytkownika poprzez:
  • w przypadku Użytkownika będącego konsumentem: podanie cech dokumentu stwierdzającego tożsamość Użytkownika, a także jego imienia, nazwiska, obywatelstwa, adresu zamieszkania, kraju urodzenia, informacji o rezydenturze podatkowej i zajmowanym eksponowanym stanowisku politycznym, nr telefonu, daty urodzenia, adresu e-mail oraz numerze identyfikacyjnym.
  • w przypadku Użytkownika instytucjonalnego: przesłanie skanu odpisu z Rejestru Handlowego podmiotu, danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej,  a także o podanie cech dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej do reprezentacji Użytkownika, jego imienia, nazwiska, obywatelstwa, adresu zamieszkania, informacji o rezydenturze podatkowej, kraju urodzenia i zajmowanym eksponowanym stanowisku politycznym, nr telefonu, adresie e-mail, daty urodzenia oraz numeru identyfikacyjnego. Użytkownik jest zobligowany również do podania powyższych informacji dotyczących wszystkich beneficjentów rzeczywistych Użytkownika aż do wskazania osób fizycznych.
 4. Ponadto w celu weryfikacji Użytkownik musi okazać pracownikowi Impily dokument stwierdzający tożsamość lub dokonać weryfikacji wideo w Serwisie.
 5. Realizacja Usługi następuje poprzez Serwis umieszczony pod domeną: impily.com oraz subdomenami.
 6. Umowa o świadczenie Usługi zostaje rozwiązana:
  • a. na żądanie Użytkownika,
  • b. przez Impily, w przypadkach wskazanych w Regulaminie.
 7. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi powoduje usunięcie konta rozumiane jako zablokowanie możliwości logowania się na Konto Użytkownika. W takim przypadku dane podane przez Użytkownika zostaną usunięte z Serwisu, chyba że przepisy prawa stanową inaczej. Impily zastrzega, iż po rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi jest zobligowany do przechowywania danych rozliczeniowych Użytkownika na podstawie przepisów podatkowych przez okres w nich wskazanych.

§ 5 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych i przetwarzanych przez Impily, jak również regulacje dotyczące Polityki Prywatności umieszczone w Serwisie.
 2.  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu prawidłowego wykonania Umowy.
 3. Administrator może wskazać inny cel przetwarzania, jednak w takim przypadku konieczne jest uzyskanie zgody Użytkownika na przetwarzanie (zgodnie z zapisami art. 7 Rozporządzenia) oraz wypełnienie w stosunku do użytkownika obowiązku informacyjnego (zgodnego z art. 11 ww. Rozporządzenia).
 4. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz żądania ich zmiany lub uzupełnienia.
 5. Administrator jest zobowiązany do ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu.
 6. Przekazanie danych innym podmiotom, może nastąpić jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika, lub na podstawie przepisów prawa, lub na żądanie odpowiednich organów administracyjnych, które Administrator ma obowiązek wykonać, lub w celach niezbędnych dla prawidłowego wykonania Umowy.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła.
 2. Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Impily, związanej ze świadczeniem Usługi, w zakresie, w którym z mocy prawa nie może ona podlegać wyłączeniu ani ograniczeniu.
 3. Impily ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.
 4. Impily nie ponosi odpowiedzialności za:

a. usunięcie danych wprowadzonych przez Użytkowników do systemu teleinformatycznego Impily przez systemy teleinformatyczne pozostających poza kontrolą Impily,

b. następstwa udostępnienia przez Użytkowników osobom trzecim loginu i hasła,

c. skutki przeprowadzonych transakcji na Koncie Użytkownika, jeżeli zostały zlecone lub dokonane przy zachowaniu procedury logowania się na przedmiotowe Konto przy użyciu loginu i hasła Użytkownika,

d. skutki działań lub zaniechań zewnętrznych operatorów lub innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Użytkowników w ramach realizacji poszczególnych funkcjonalności Serwisu,

e. opóźnieniach przy wyświetlaniu Serwisu na urządzeniach wykorzystywanych przez Użytkownika powstałych na serwerach innych niż serwery Impily lub urządzeniach, z których korzysta Użytkownik,

f. czas rejestracji transakcji przy uznaniu portfeli poszczególnych walut cyfrowych.

g. błędne wprowadzenie przez Użytkownika danych do realizacji transakcji,

h. straty finansowe poniesione przez Użytkowników wynikłe z braku możliwości dokonywania transakcji za pośrednictwem Serwisu w czasie przerwy technicznej,

i. straty finansowe Użytkowników wynikłe z różnic kursowych powstałe podczas blokady danej transakcji lub Konta Użytkownika dokonanej zgodnie z Regulaminem lub na żądanie organów państwowych,

j. za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu,

k. odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

 1. Regulamin stosuje się z uwzględnieniem praw Użytkowników, wynikających z ustaw konsumenckich.

§ 7 Własność intelektualna

 1. Impily przysługują prawa do utworów, oznaczeń i znaków towarowych udostępnianych w Serwisie, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi.
 2. Utwory, oznaczenia i znaki towarowe udostępniane w ramach i w celu świadczenia Usługi korzystają z ochrony przewidzianej przepisami prawa.
 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z utworów w ramach przewidzianego przepisami prawa dozwolonego użytku prywatnego.
 4. Korzystanie wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.

§ 8 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika Usługi świadczone przez Impily nie są realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej.
 2. Reklamacja może zostać złożona w formie:
  • a. pisemnej przesłanej na adres: Porcelanowa 23, 40-246 Katowice, Polska ; albo
  • b. elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: helpdesk@impily.com ;
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  • a. nazwę (login) pod jakim Użytkownik występuje w Serwisie;
  • b. przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację;
  • c. proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia Impily zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 (czternastu) dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, Impily może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowe 14 (czternaście) dni, o czym osoba składająca reklamację zostanie poinformowana. W przypadku usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu o czas przewidywany do rozpatrzenia reklamacji przez dany podmiot, o czym zostanie poinformowany Użytkownik wraz ze wskazaniem danych podmiotu świadczącego daną usługę.
 5. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona.
 6. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez Impily w ramach reklamacji. Postanowienia ust. 2,3 oraz 4 niniejszego § stosuje się odpowiednio.

§ 9 Procedury bezpieczeństwa transakcji

 1. W przypadku powzięcia przez Impily uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, w szczególności podejrzenia, iż środki pieniężne lub waluty cyfrowe będące przedmiotem transakcji pochodzą z przestępstwa, Impily zastrzega prawo do zablokowania danej transakcji lub Konta Użytkownika, a także zawiadomienia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości o powziętym podejrzeniu. Zawiadomienie jest dokonywane niezależnie od innych czynności podejmowanych samodzielnie przez Impily. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości (np. poprzez ponowną weryfikację Użytkownika) lub uzyskania stosownego postanowienia odpowiedniego organu Impily ma prawo do zablokowania Konta danego Użytkownika.
 2. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, iż dane Użytkownika w Serwisie są niepełne lub nieprawidłowe Impily ma prawo żądać od Użytkownika poddania się ponownej procedurze weryfikacji, a tym samym może zażądać od Użytkownika przesłania dokumentów przewidzianych procedurą opisaną w §4 Regulaminu lub dodatkowych dokumentów uzasadnionych okolicznościami zdarzenia.
 3. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna ze zgodą Użytkownika na ewentualne dokonanie przez Impily ponownej weryfikacji Użytkownika, o której mowa w ust. 2.
 4. W przypadku wątpliwości co do pochodzenia środków pieniężnych lub walut cyfrowych będących przedmiotem transakcji nie zostaną usunięte, ponowne przeprowadzenie procedury weryfikacji Użytkownika nie doprowadzi do ustalenia tożsamości Użytkownika albo nadal zachodzić będzie wątpliwość czy oświadczenie woli składane przez Użytkownika w zakresie dokonania transakcji nie jest obarczone wadą, Impily odmówi przeprowadzenia transakcji.
 5. Jeżeli w przypadku o którym mowa w ust. 1 doszło do przyjęcia przez Impily jakichkolwiek środków pieniężnych lub walut cyfrowych, Impily może zablokować realizację transakcji poprzez zdeponowanie waluty cyfrowej lub środków pieniężnych, na zablokowanym Koncie Użytkownika, na rachunku depozytowym Impily lub w depozycie sądowym do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia, kto jest ich właścicielem przez powołane do tego organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
 6. Na uzasadniony wniosek banku lub instytucji finansowej, w przypadku powzięcia przez nie podejrzenia co do możliwości popełnienia przestępstwa, Impily może zablokować realizację transakcji poprzez zdeponowanie waluty cyfrowej lub środków pieniężnych na rachunku depozytowym Impily lub w depozycie sądowym do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia, kto jest ich właścicielem.
 7. W przypadku gdy Impily w sposób niebudzący wątpliwości sam ustali kto jest właścicielem środków pieniężnych lub walut cyfrowych, samodzielnie wyda dyspozycję zwrotu tych środków właścicielowi.
 8. W przypadku zawieszenia lub zablokowania transakcji Impily poinformuje niezwłocznie o tym fakcie strony transakcji.
 9. Późniejsza realizacja transakcji po jej uprzednim zawieszeniu lub zablokowaniu Konta, albo zwrot środków po zawieszeniu lub zablokowaniu transakcji, w związku z działaniami wynikającymi z naruszenia Regulaminu przez Użytkownika lub działaniami Impily w oparciu o postanowienia Regulaminu (np. konieczność przeprowadzenia procedury ponownej weryfikacji Użytkownika) nie upoważnia Użytkownika do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Impily z jakiegokolwiek tytułu, a w szczególności w zakresie utraconych korzyści.
 10. Procedury wskazane w §9 mają zastosowanie także w sytuacji gdy Użytkownik realizuje transakcje na rzecz osób trzecich. W takim przypadku weryfikacja Użytkownika, poza procedurą opisaną w ust. 2 może polegać w szczególności na żądaniu od Użytkownika wskazania danych umożliwiających pełną weryfikację osób trzecich na rzecz których dokonywane są transakcje zgodnie z postanowieniami ust.2 niniejszego paragrafu oraz wykazanie umocowania do przeprowadzania transakcji na rzecz tych osób.
 11. W przypadku o którym mowa w ust. powyższym postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 12. W razie potrzeby, bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika, Impily przekaże organom, o którym mowa w ust. 1 posiadane przez siebie dane w zakresie tożsamości Użytkownika, zarówno wskazane przez samego Użytkownika, pozyskane w procedurze weryfikacji o której mowa w ust. 2, jak też inne informacje na temat aktywności Użytkownika w Serwisie.

§ 10 Zmiany Regulaminu

 1. Impily jest uprawniony do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Impily. Terminy zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu.
 2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczną realizację transakcji zakupu lub sprzedaży waluty cyfrowej zlecone przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w Serwisie.

3.      W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym Impily, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: helpdesk@impily.com.

 1. Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji lub Metod Płatności nie stanowi zmiany Regulaminu.

§ 11 Prawo właściwe

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Impily, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Impily w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo Polski. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Impily będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się m.in. na unijnej platformie internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wersja 1.0 z dnia 14.09.2020 r.