Do 30 kwietnia należy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym z podatku dochodowego. Niestety w Polsce obowiązuje podatek od kryptowalut. O ile sam zakup wirtualnej waluty nie jest obwarowany żadnym obowiązkiem podatkowym tak od sprzedaży bitcoina należy odprowadzić podatek dochodowy. Sprawdź, jak rozliczyć kryptowaluty.

w co inwestowac w 2021

Podatek od kryptowalut 2021

 

Handel wirtualnymi walutami rządzi się swoimi, specyficznymi zasadami. Jednak mimo to, polski ustawodawca upomniał się o swoje i dokonał zmian w prawie, a co za tym idzie, zmusił podatników, którzy handlują lub wydobywają walutę cyfrową do rozliczeń z fiskusem. Od 2019 roku obowiązują nowe warunki regulujące podatek. Bitcoin niestety generuje obowiązek podatkowy, chyba że w ciągu roku nie wymieniłeś go na tradycyjną walutę lub towar.

 

Osoba, która poniesie przychód lub koszty z tytułu dokonywania transakcji na kryptowalutach musi ujawnić to w rozliczeniu rocznej deklaracji podatkowej. Od 2018 roku stawka podatku dochodowego od operacji na bitcoinie i innych walutach wynosi 19%. Obowiązek rozliczenia się z fiskusem istnieje po to, aby państwo miało kontrolę nad przepływem pieniędzy, gdyż w innym wypadku możliwe byłyby nadużycia, a nawet pranie brudnych pieniędzy. Przychód z obrotu cyberwalutami uznany jest za zysk kapitałowy, a więc podobnie jak obrót tradycyjnymi instrumentami finansowymi takimi jak akcje czy obligacje.

Kryptowaluty a podatek

 

Na szczęście sam obrót i wymiana jednej kryptowaluty na drugą jest operacją neutralną podatkowo. Obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie sprzedaży kryptowaluty jako środek płatniczy lub w zamian za jakiś towar, lub inne prawo majątkowe niż kryptowaluta.

 

Jak rozliczyć kryptowaluty?

 

Składając roczną deklarację PIT należy wykazać zarówno przychód jak i koszty poniesione w związku z transakcjami na rynku kryptowalut. Wszystko to należy rozliczyć na formularzu PIT-38. Wykazuje się je w sekcji E w polach od 34 do 38.

Jednak istnieje kilka rygorów co do tego jak rozliczać podatki od kryptowalut w kontekście innych przychodów z grupy kapitałów pieniężnych. Najważniejsze z nich to:

  • Możliwość połączenia przychodów z kryptowalut wyłącznie z innymi, pozostałymi przychodami z kryptowalut, nie można natomiast łączyć tego razem ze sprzedażą akcji lub udziałów;
  • Podobnie z kosztami, je również można sumować wyłącznie z innymi kosztami wynikającymi z transakcji kryptowalutami;
  • Różnica między przychodem a kosztami może być rozliczona wyłącznie w ramach kryptowalut.

Bitcoin: rozliczenie PIT dla przedsiębiorców

 

Często zdarza się, że podatnikiem jest również osoba prowadząca działalność gospodarczą, a w jej ramach korzystała z transakcji na rynku kryptowalut. Niestety rozliczenia nie można dokonać w obrębie PIT-36L, czyli takiego związanego z prowadzeniem przedsiębiorstwa, więc ujęcie transakcji powinno skutkować wykazaniem przychodu lub kosztu poza działalnością gospodarczą.

 

Wysokość podatku PIT

 

Podatek od kryptowalut płaci się wyłącznie raz w trakcie roku, nie ma potrzeby pamiętania o nim po każdej transakcji sprzedażowej, a jego wysokość wynosi 19%. Oznacza to, że należy odliczyć 19% od przychodu po odjęciu od niego kosztów uzyskania przychodu. W związku z tym, że podatek rozlicza się tylko raz, należy zsumować wszystkie transakcje sprzedaży, jakie dokonało się w trakcie roku i skonfrontować je z transakcjami zakupu, aby znaleźć faktyczną kwotę podlegającą opodatkowaniu.

A co ze stratą?

 

Jeśli w ciągu roku podatkowego doszło do nadwyżki kosztów uzyskania przychodu ponad przychodami ze zbycia cyberwalut to kwota ta powiększa koszty uzyskania przychodów na rok następny. Toteż nawet jeśli osiągniesz stratę, należy ją wykazać w zeznaniu podatkowym.

Okres rozliczeń to 5 lat kalendarzowych, toteż nie ma mowy o stracie w kontekście podatkowym jeśli istnieje możliwość rozliczenia nadwyżki w kolejnym roku. Mimo to należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach, a są nimi:

  • dopuszczalność łączenia nadwyżki z kilku lat i rozliczanie ich w jednym kolejnym roku;
  • jeśli sugerować się wykładnią doradców podatkowych w kwestii możliwość rozliczenia nadwyżki, nie trzeba tego dokonać w roku bezpośrednio przypadającym na kolejny. Można dowolnie decydować kiedy się ją rozliczy w ciągu najbliższych, kolejnych lat;
  • Całą nadwyżkę należy rozliczyć w jednym roku, nie można jej podzielić;

Jak ustalić datę uzyskania przychodu z kryptowalut?

Przychodem jest wyłącznie zysk z wymiany waluty elektronicznej na zwykły, tradycyjny środek płatniczy, towar lub prawo majątkowe. Toteż należy uznać za datę uzyskania przychodu datę uznania środków na rachunku bankowym.

 

Co może być uznane za koszt?

 

Każdy koszt obniża przychód ze sprzedaży kryptowaluty, a dzięki temu obniża się podatek, który należy zapłacić. Dlatego warto wiedzieć jakie czynności mogą pomóc w przekazaniu niższej wartości podatku.

Wpływ na obniżenie wartości przychodu mają:

  • koszty zbycia kryptowalut;
  • koszty nabycia kryptowalut – w tym są to koszty prowizji, prądu, urządzeń do wydobywania walut, koszty zakupu abonamentów, programów lub inne bezpośrednio związane z nabyciem.

Jak widać, rozliczenie podatku, jak w przypadku każdego przychodu nie należy do najprostszych, jednak robiąc to regularnie, można wpaść w rutynę i coraz lepiej poznawać tajniki rozliczania podatku od bitcoina. Problematyczne może być jedynie to, że regulacje dotyczące kryptowalut ciągle nie są jednoznacznie określone, toteż mogą zmieniać się z roku na rok.

Kategoria: Porady • Autor: Impily • 3 maja 2021
Impily
Powyższy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.